REGULAMIN & OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

1. ARTKRAK jest platformą sprzedaży internetowej dostępną na stronie internetowej pod adresem https://artkrak.pl (dalej zwana „Stroną”). Strona zarządzana jest przez przedsiębiorstwo ARTKRAK sp. z o.o. (dalej „ARTKRAK”), którego siedziba znajduje się pod adresem ul. Łagiewnicka 39, 03-417, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0001029897.
2. Poniższe warunki sprzedaży (dalej „Warunki Sprzedaży”) mają na celu z jednej strony poinformować Użytkownika (dalej „Użytkownik”) o warunkach i zasadach sprzedaży oraz dostawy produktów (dalej „Produkt(y)”) zamówionych za pośrednictwem Strony; z drugiej strony zdefiniować prawa i obowiązki stron w ramach użytkowania Strony i sprzedaży Produktów Kupującemu („Kupujący”) za jej pośrednictwem. Stosują się one, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Strony, dostarczanych na terenie Polski i, jeśli taka opcja jest dostępna, za granicę.
3. Na potrzeby poniższych Warunków Sprzedaży, Kupujący i ARTKRAK są każdy z osobna i wspólnie określani jako „Strona” lub „Strony”.
4. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdej chwili Strony, procedur, warunków i postanowień, również poniższych Warunków Sprzedaży. ARTKRAK zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o zmianach w Warunkach Sprzedaży w czasie do 7 dni roboczych od momentu, w którym wprowadzono zmiany. Jednakże Warunkami Sprzedaży stosowanymi do zamówienia złożonego przez Kupującego na Stronie są te, które obowiązywały w momencie składania rzeczonego zamówienia, chyba że modyfikacja warunków i postanowień lub poniższych Warunków Sprzedaży jest wymagana przez władze administracyjne lub państwowe (wówczas ewentualne zmiany mogą być zastosowane również do poprzednich zamówień dokonanych przez Kupującego).
5. W razie gdyby jedno lub więcej z postanowień poniższego Regulaminu zostało decyzją organów sprawiedliwości uznane za nielegalne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe warunki nadal będą obowiązywać.

Artykuł 2 – Warunki rejestracji i użytkowania Strony

1. Jedynie osoby mające zdolność prawną i posiadające Konto Użytkownika (dalej „Konto”) wymagające wcześniejszej rejestracji, mogą dokonywać zakupów na Stronie.
2. Rejestracja na Stronie jest darmowa. Jedynie zarejestrowani Użytkownicy mogą zgłosić ofertę zakupu, zamawiać Produkty i sfinalizować zakup przez Stronę. Rejestracja na Stronie jest możliwa jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymienione poniżej warunki:
a. Użytkownik musi przekazać ARTKRAK wszystkie dane wymagane w Formularzu zapisu. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje aktualne, kompletne, dokładne dane i dbać o ich aktualizowanie. Każda zmiana musi zostać przekazana ARTKRAK za pośrednictwem Konta Użytkownika, zwłaszcza w przypadku zmiany adresu pocztowego lub mailowego. W przeciwnym przypadku, Użytkownik poniesie konsekwencje braku tego typu aktualizacji.
b. Po wypełnieniu formalności związanych z zapisem, Użytkownik staje się posiadaczem Konta, do którego uprzednio wybrał login (adres mailowy) oraz hasło. Użytkownik może w każdej chwili wejść na swoje Konto, podając w odpowiedniej zakładce swój login (adres mailowy) oraz hasło. Login i hasło są informacjami ściśle osobistymi i poufnymi. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać ich osobom trzecim, chyba że będzie to miało na celu udowodnienie nieuprawnionego użycia, za które nie byłby odpowiedzialny. Użytkownik zobowiązuje się zgłosić każde nieuprawnione użycie przez osobę trzecią jego loginu i/lub hasła, gdy tylko uświadomi sobie tego typu użycie. W przeciwnym razie, Użytkownik będzie jedyną odpowiedzialną osobą w przypadku sprzedaży/kupna przez osobę używającą jego Konta i jedynym, który poniesie tego konsekwencje.
c. Użytkownik zobowiązuje się do stworzenia i używania tylko jednego Konta, założonego pierwotnie wyłącznie dla niego samego. Użytkownik wyraża zgodę, by ARTKRAK przechowywał zapisane przez niego dane, dokumenty i informacje dotyczące jego aktywności na Stronie.
d. Rejestracja na Stronie implikuje pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którymi Użytkownik zapoznał się w momencie zakładania swojego Konta.
3. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia Konta każdego Użytkownika, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

Artykuł 3 – Zakupy na Stronie

1. W momencie składania zamówienia, Kupujący deklaruje posiadanie pełnej zdolności prawnej, która pozwala mu zaangażować się w umowę sprzedaży, która to sprzedaż uznana zostanie za zawartą w momencie kliknięcia przycisku pozwalającego potwierdzić zamówienie po zwizualizowaniu jego szczegółów, w tym całkowitej kwoty zamówienia, i po możliwości skorygowania ewentualnych błędów.
2. Każde zamówienie Produktu/ów proponowanego/ych na Stronie oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszych Warunków Sprzedaży, z którym Kupujący zapoznał się w momencie tworzenia swojego Konta Użytkownika.
3. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, z którym mógłby zaistnieć konflikt lub który nie spełniałby wymaganych gwarancji finansowych.

A. Cena sprzedaży
1. ARTKRAK zastrzega sobie prawo zmienienia w każdej chwili ceny Produktu, podnosząc ją lub ją obniżając.
2. Ceną zakupu Produktu jest kwota figurująca na Stronie w momencie, kiedy Kupujący kilka na przycisk pozwalający potwierdzić zamówienie.
3. Cena każdego Produktu wyrażona jest w PLN i jest opodatkowana. Do ceny tej dochodzą koszty przygotowania i dostawy (ubezpieczenia, opakowania, wysyłki, itd.) i/lub ewentualne koszty dodatkowe, np. opłata aukcyjna w przypadków obiektów dostępnych w sprzedaży poaukcyjnej, droit de suite, koszty dossier (certyfikat eksperta, gwarancja ekspertyzy, etc.).
a. Koszty dostawy (w tym ubezpieczenia, opakowania i inne ewentualne koszty) zależą od rodzaju dostawy wybranego przez Kupującego spośród dostępnych opcji. Są one dodawane do ceny zakupu pod koniec drugiego etapu procesu zakupu.
b. Jeśli dostawa ma się odbyć do państwa spoza Unii Europejskiej, ceną fakturowaną jest kwota netto. Jeśli przesyłka wymaga uiszczenia opłat celnych, lokalnych podatków bądź prawa wwozu, Użytkownik jest odpowiedzialny zarówno za zgłoszenie zakupionych Produktów do odpowiednich służb bądź organów oraz za opłacenie kosztów. Użytkownik powinien zasięgnąć na ten temat informacji od odpowiednich służb bądź organów.
c. Jeśli koszty dostawy oznaczone są na Stronie „wycena indywidualna”, Kupujący może w każdej chwili poprosić o kosztorys, który otrzyma w ciągu 72 godz. od momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania jego prośby.
d. Jeśli w grę wchodzą koszty dossier, są one doliczane do ceny Produktu i nie podlegają negocjacji.

B. Procedury zakupu
1. Kupujący ma możliwość nabyć Produkt, w zależności od proponowanych opcji, poprzez zakup natychmiastowy,  składając ofertę (dalej „Oferta”) lub poprzez wzięcie udziału w aukcji online.
2. Opcja „Złóż ofertę”
a. Każdy potencjalny Kupujący (dalej „Oferent”) ma możliwość negocjacji ceny Produktu, składając Ofertę dzięki opcji „Złóż ofertę” dostępnej przy niektórych Produktach. Każda złożona oferta jest ostateczna i definitywna.
b. Oferta jest rozpatrywana przez ARTKRAK. Oferent otrzyma e-mail informujący o zaakceptowaniu lub odrzuceniu jego Oferty przez ARTKRAK.
c. Jeśli Oferta zostanie zaakceptowana przez ARTKRAK, wówczas zamówienie jest automatycznie potwierdzane na Koncie Oferenta wraz z kwotą, którą zaproponował. Oferta traci ważność jeśli w ciągu 10 dni Oferent nie otrzyma odpowiedzi.
d. Jeśli Oferent nie jest zarejestrowany na Stronie i/lub jeśli całość informacji na jego Koncie (adres e-mail, nr telefonu) nie jest kompletna i/lub jeśli te informacje nie są aktualne, jego Oferta nie zostanie zarejestrowana.
e. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy każdej Oferty, którą uzna za nieuczciwą, niepoważną lub która prowadziłaby do znaczącej dewaloryzacji Produktu.
3. Kiedy Kupujący wyraża zgodę na dokonanie zakupu, Produkt jest uznany za definitywnie nabyty. Jednakże, Produkt widnieje na stronie z oznaczeniem „w trakcie zakupu” aż do momentu, kiedy zostanie dokonana całość wpłaty.
4. Jeśli całość płatności nie jest uiszczona w ciągu 7 dni od momentu Zgody, sprzedaż zostaje uznana za nieważną.
5. W przypadku nadużycia, ARTKRAK zastrzega sobie prawo do kontynuowania realizacji sprzedaży oraz do użycia środków niezbędnych do tego, by zablokować lub usunąć Konto Kupującego na czas, który uzna za odpowiedni.

2. Aukcja

C. Zapłata
1. ARTKRAK musi otrzymać należną płatność w ciągu 7 dni od zarejestrowania transakcji online. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu 7 dni, ARTKRAK zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji sprzedaży i do ponownego umieszczenia Produktu na Stronie.
2. Płatności dokonuje się od razu.
3. Kupujący może wybrać pomiędzy następującymi sposobami płatności:
a. Online kartą bankową (chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie), pod warunkiem, że Kupujący gwarantuje, iż jest w pełni uprawniony do korzystania ze wskazanej karty i że daje ona dostęp do środków wystarczających na pokrycie całości kosztów wynikających z korzystania z usług proponowanych na Stronie.
b. Przelewem bankowym, chyba, że ten środek płatności nie jest proponowany na Stronie.
c. Gotówką, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i wyłącznie w siedzibie ARTKRAK, chyba że ten środek płatności nie jest wymieniony na Stronie.
e.    Przez PayPal
f. Rozwiązania ułatwiające dokonanie płatności mogą być zaproponowane Kupującemu, jeśli Produkt jest nabyty za sumę przekraczającą 10 000 PLN.
4. Dane zarejestrowane przez ARTKRAK podczas sprzedaży stanowią dowód całości transakcji dokonanych przez Kupującego na Stronie.

D. Wyświetlanie Produktów sprzedanych
1. Opis Produktu i jego zdjęcia opublikowane na Stronie mogą na niej na zawsze pozostać po sprzedaży, za wyjątkiem innej decyzji ARTKRAK. Zgodnie z przysługującymi mu prawami autorskimi, ARTKRAK pozostaje właścicielem zdjęć prezentowanych na Stronie, które będą mogły na niej pozostać również po sprzedaży Produktu, chyba że ARTKRAK podejmie inną decyzję. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy Kupującemu, którego prośba podważałby prawo do publikacji, rozpowszechniania i reprodukcji fotografii i/lub opisu i/lub ekspertyzy zakupionego Produktu.

E. Dostawa i odbiór Produktów
1. ARTKRAK proponuje Kupującemu różne możliwości dostawy i/lub odbioru Produktów.
2. Warunki dostawy i/lub odbioru mogą się różnić w zależności od rodzaju Produktu.
3. Kupujący może:
a. Odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie ARTKRAK na ul. Łagiewnickiej 39, 03-417 Kraków.
b. Zamówić dostawę (koszty dostawy pokrywane są przez Kupującego). Kupujący opłaca owe koszty w momencie dokonywania zakupu na Stronie. Dostawa i usługi poza terytorium polskim podlegają zasadom ustalonym w Ordynacji podatkowej w zakresie podatku VAT. W przypadku eksportu poza Unię Europejską, opłaty celne są pokrywane przez Kupującego.
4. Żaden Produkt nie zostanie dostarczony Kupującemu dopóki płatność nie zostanie uregulowana w całości i dopóki podsumowanie sprzedaży nie zostanie zatwierdzone.
5. ARTKRAK poinformuje Kupującego drogą mailową, że płatność została całkowicie uregulowana, i że warunki, by odebrać Produkt lub otrzymać dostawę zostały spełnione.

F. Prawo do rezygnacji i zwroty
1. Zgodnie z polskim prawem dot. sprzedaży dóbr i dostarczania usług na odległość, Kupujący dysponuje okresem 14 dni od momentu otrzymania Produktu, aby zrezygnować z transakcji bez konieczności podawania przyczyny ani płacenia kar, za wyjątkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, uiszczenia opłat za wysyłkę zwrotną.
2. W przypadku zastosowania prawa do rezygnacji, Kupującemu jak najszybciej zwracane są koszty transakcji, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania Produktu przez ARTKRAK. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie, na które zgodę wyda ARTKRAK.
3. Kupujący, który chce skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji w ciągu prawnie ustalonego okresu (14 dni od dnia, w którym on lub osoba trzecia inna niż transporter i wskazana przez Kupującego odbiera Produkt), musi poinformować ARTKRAK o swojej decyzji o rezygnacji z Umowy sprzedaży za pomocą jasnej deklaracji, zawierającej jego nr klienta, nr zamówienia, nazwisko, imię i adres, oraz informacje o nabytym Produkcie i dacie odebrania zamówienia:
a. Listownie, na adres:
ArtKrak sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 39
03-417 Kraków

b. Mailem na adres: biuro@artkrak.pl

4. Żadne koszty nie zostaną zwrócone Kupującemu, jeśli przekroczony zostanie prawny okres prawa do rezygnacji.
5. ARTKRAK zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną przez Kupującego bez opcji śledzenia przesyłki.
6. Żadne koszty nie zostaną zwrócone, jeśli Produkt nie zostanie oddany ARTKRAK w całości, w stanie z momentu sprzedaży i opakowany w oryginalny materiał.
7. Wszelkie zwroty należy kierować na adres:
ArtKrak sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 39
03-417 Kraków

G. Reklamacje
1. Przypadki uprawniające do składania reklamacji:
a. Błąd odnośnie stanu Produktu. Produkty sprzedawane na Stronie są dziełami sztuki lub obiektami sprzedawanymi w stanie podanym w opisie opublikowanym na Stronie i w podsumowaniu sprzedaży.
b. Jeśli Kupujący zauważy uszkodzenie lub ubytek, który nie był podany w opisie Produktu na Stronie i który nie jest późniejszy od momentu Zakupu, Kupujący ma 48 godz., aby zgłosić reklamację kontaktując ARTKRAK (poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie, telefonicznie bądź mailowo na adres: biuro@artkrak.pl).
2. Kiedy ARTKRAK rozpatrzy i pisemnie zaakceptuje Reklamację, Kupujący dysponuje okresem 14 dni, aby zwrócić Produkt. W tym przypadku, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa ARTKRAK, bazując na oficjalnym taryfikatorze DPD, i na podstawie dowodu wysyłki. ARTKRAK zwraca Kupującemu koszty w przeciągu 30 dni od otrzymania Produktu. Zwrot jest dokonywany przelewem bankowy, chyba że Kupujący wyrazi inne życzenie i zostanie ono zaakceptowane przez ARTKRAK.
3. ARTKRAK zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy wszelkich żądań i roszczeń mających na celu nałożenie na niego obowiązku poniesienia kosztów restauracji/konserwacji i napraw wynikających ze stanu zużycia Produktu, sygnalizowanego w momencie sprzedaży.
4. ARTKRAK odmawia wszelkiej odpowiedzialności za paczkę wysłaną bez opcji śledzenia przesyłki przez Kupującego. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt nie zostanie zwrócony ARTKRAK w całości, w stanie z momentu sprzedaży i w oryginalnym opakowaniu.
5. Żaden zwrot kosztów transakcji nie może być wymagany przez Kupującego poza sytuacjami wymienionymi powyżej.

Artykuł 4 – Zobowiązania ARTKRAK

1. O ile nie podano inaczej, ARTKRAK gwarantuje oryginalność sprzedawanych Produktów, których autentyczność potwierdzona jest przez samego artystę, jego rodzinę, eksperta wskazanego przez ARTKRAK lub przez pracowników ARTKRAK. Jeśli taka opcja jest dostępna i jeśli Kupujący wyrazi takie życzenie, ARTKRAK może wystawić certyfikat autentyczności potwierdzony przez Osobę/Osoby wymienione powyżej.
2. ARTKRAK zobowiązuje się wobec Kupującego do przedstawienia ceny sprzedaży i dostarczenia zakupionego na Stronie Produktu. Produkt zostanie dostarczony dopiero kiedy ARTKRAK otrzyma całość płatności lub gwarancję jej otrzymania ze strony Kupującego.

Artykuł 5 – Ochrona danych osobowych – wirtualna baza danych

1. ARTKRAK stworzył wirtualną bazę danych, która zbiera określone dane osobowe Kupujących, aby umożliwić realizację ich zamówień i adresować do nich informacje i oferty handlowe. W trakcie składania zamówienia przez nowego Użytkownika, i w założeniu, że wyrazi on na to zgodę, owa baza danych zostanie wzbogacona o informacje o charakterze osobowym, które podane zostały, by ARTKRAK mógł spełnić oczekiwania Użytkownika i ułatwić usługi oferowane na Stronie.
2. Kupujący ma prawo do wglądu, usunięcia bądź poprawienia informacji i może w związku z tym poprosić o usunięcie informacji, które go dotyczą i które nie są właściwe: samemu modyfikując dane osobowe poprzez swoje Konto Użytkownika bądź zwracając się do ARTKRAK z pisemną prośbą, mailowo czy też poprzez formularz kontaktowy.
3. W zależności od opcji wybranych podczas zakładania Konta Użytkownika bądź w trakcie sprawdzania owego konta, Kupujący może wybrać i określić czy życzy sobie otrzymywać listy informacyjne (newslettery) i oferty handlowe ze strony ARTKRAK i/lub jego partnerów, oraz być informowanym drogą mailową o różnego rodzaju konkretnych wydarzeniach czy ofertach. Jeżeli Kupujący nie życzy sobie otrzymywać tego typu ofert, może w każdej chwili z nich zrezygnować, klikając na link widoczny w wiadomości elektronicznej bądź odznaczając opcję „otrzymywanie newsletterów” na swoim Koncie Użytkownika.
4. ARTKRAK przywiązuje szczególną wagę do tego, by spełnić wszystkie oczekiwania Kupujących na Stronie. Dlatego też Strona używa plików cookies. Plik cookie ma na celu sygnalizowanie obecności Użytkowników na Stronie. Pliki cookies są używane przez ARTKRAK wyłącznie w celu realizacji zamówień i poprawy jakości spersonalizowanej usługi, jaka proponowana jest Użytkownikowi.

Artykuł 6 : Konwencja o dowodach elektronicznych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Kodeksu cywilnego, między Stronami (Kupujcym i ARTKRAK) zostało wyraźnie uzgodnione, że w ramach Umowy sprzedaży mogą one komunikować się ze sobą drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
2. W celu zapewnienia poufności wymienianych wspólnie danych, zapewnione są techniczne środki bezpieczeństwa.
3. Strony ustalają, że wymieniane pomiędzy nimi wiadomości elektroniczne są niezbitym dowodem zawartych w nich informacji i – w danych przypadkach – zobowiązań Stron, szczególnie jeśli chodzi o przekazywanie i akceptowanie zamówień oraz o zarządzanie zwrotami.

Artykuł 7 – Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Sprzedaży, wyjściowo zapisane w języku polskim, będą stosowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. W razie sporów, Kupujący w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z ARTKRAK w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przeciwnym wypadku, polskie sądy będą miały wyłączną jurysdykcję.