POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie poniższe informacje i zapisy podane są zgodnie z wymogami prawa polskiego. Przystąpienie do przeglądania i/lub użytkowania serwisu ARTKRAK jest równoznaczne z pełną akceptacją przez każdego Użytkownika wymienionych poniżej zapisów i warunków.

I. Dane osobowe

1. Niniejsza strona jest własnością firmy ARTKRAK. W celu osiągnięcia zamierzonych celów i realizacji ofert sprzedaży, usług bądź zamówień oraz by móc odpowiadać na wszelkie pytania Użytkowników, ARTKRAK gromadzi dane osobowe dotyczące Użytkowników Strony (takie jak nazwisko/imię Użytkownika, jego adres, adres e-mail oraz inne dane osobowe). Informacje te przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku ARTKRAK i – bez wyraźnej zgody Użytkownika lub obowiązku prawnego – nie zostaną rozpowszechnione ani udostępnione osobom trzecim.
2. ARTKRAK, jako odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych, podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników Strony i prawidłowego ich wykorzystywania i przetwarzania, zgodnie z polskim prawem. Dane osobowe dotyczące Użytkowników nie będą przechowywane dłużej niż przez czas niezbędny do zarządzania sprzedażą i/lub oferowanymi usługami. Dane te będą jednak mogły być zachowane ze względów bezpieczeństwa i/lub w celu umożliwienia ARTKRAK lepszego zarządzania sprzedażą i/lub zindywidualizowania oferowanych usług.
3. Zgromadzone dane osobowe są poufne i nie będą rozpowszechniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem nakazu prawa lub organów sądowych lub za wcześniejszą zgodą Użytkownika.
4. W każdej chwili Użytkownik ma prawo, bez opłat i bez wyjaśnień, sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Ma również prawo do wglądu, poprawiania bądź usunięcia informacji, które go dotyczą. Jednakże, w przypadku podania nieprawidłowej bądź niepełnej informacji, Użytkownik narażony jest na to, że jego zamówienie bądź zapytanie nie zostaną zrealizowane, bądź że zostaną zrealizowane w sposób niekompletny lub nieprawidłowy.

II. Dane imienne i inne informacje

1. ARTKRAK nie udostępni osobom trzecim danych osobowych dotyczących Użytkownika, przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w inny sposób. Dane te zostaną użyte jedynie w celu udzielenia najtrafniejszej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika i/lub realizacji jego zamówienia. Zgodnie z polskim prawem, Użytkownik ma prawo do wglądu, zmieniania, poprawiania i usunięcia danych osobowych, które go dotyczą. Aby to zrobić, wystarczy w tej sprawie wysłać e-mail na adres: biuro@artkrak.pl
2. Strona nie jest przeznaczona do przekazywania przez Użytkowników informacji o charakterze poufnym, z wyjątkiem tych, które wymagane są do przetwarzania i realizacji zamówienia lub jakiegokolwiek innego zapytania ze strony Użytkownika. W związku z tym, i za wyjątkiem danych wymienionych powyżej, każda informacja, niezależnie od tego w jakiej formie została przekazana – pojęcie, dokument, dane, pytania, komentarze, sugestie lub inne – którą Użytkownik przekaże na Stronie ARTKRAK nie będzie w żaden sposób uważana za poufną. Zatem samo jej przekazanie przez Użytkownika Strony, daje ARTKRAK prawo do jej użycia, powielania, modyfikowania i przekazywania w celu zrealizowania zamówienia bądź zapytania Użytkownika.
3. W przypadku pytań dotyczących wykorzystania lub ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z ARTKRAK poprzez Formularz kontaktowy, e-mailowo lub telefonicznie.

III. Cookies

1. „Cookies” to zbiór danych używanych do zapamiętywania elementów, które Użytkownik przekazuje przeglądając Stronę. Pliki Cookies nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika.
2. ARTKRAK informuje Użytkowników, że tego typu pliki Cookies mogą być automatycznie instalowane w ich przeglądarkach internetowych. Ustawienia przeglądarki pozwalają informować o obecności Cookies i ewentualnie odrzucać tego typu pliki, odwołując się do instrukcji poszczególnych przeglądarek danego Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, usunięcia bądź zmiany danych osobowych przekazywanych za pomocą plików Cookies, zgodnie z warunkami zapisanymi w punkcie I. – Dane osobowe. ARTKRAK zwraca uwagę Użytkownika na fakt, że ze względów technicznych, wyłączenie plików Cookies może ograniczyć dostęp do Strony.

IV. Własność intelektualna

1. Strona jest własnością i zarządzana jest przez ARTKRAK. Szata graficzna i każdy komponent składowy, w tym znaki firmowe, loga i nazwy domen zamieszczone na Stronie internetowej https://artkrak.pl, chronione są przez obowiązujące prawa dotyczące własności intelektualnej, i należą do ARTKRAK. Żaden materiał będący elementem składowym Strony nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, reprodukowany, pobierany, zniekształcany, przekazywany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w żadnej formie, w całości lub w części – bez uprzedniej pisemnej zgody ARTKRAK. Dozwolone jest jedynie prywatne kopiowanie dla własnego, prywatnego i niekomercyjnego użytku Użytkownika, na osobistym komputerze Użytkownika. Każde upoważnione wykorzystanie elementów składowych lub komponentów Strony nie może ich w żaden sposób zniekształcać, modyfikować lub zmieniać. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jego praw własności intelektualnej.
2. Strona nie narusza praw autorskich. Wszelkie dzieł reprodukowane przez ARTKRAK i zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystanie dzieł zamieszczonych na Stronie, z wyjątkiem kopiowania dla celów prywatnych bądź indywidualnej konsultacji, jest zabronione. 

V. Odnośniki do innych stron

1. ARTKRAK nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu otwarcia strony zewnętrznej, do której Użytkownik ma dostęp poprzez Stronę. ARTKRAK nie dysponuje żadną formą kontroli zawartości zewnętrznych stron, które pozostają całkowicie niezależne od ARTKRAK. Ponadto, istnienie na Stronie hiperlinku odsyłającego na inną stronę zewnętrzną nie oznacza w żaden sposób, że ARTKRAK zatwierdza w jakikolwiek sposób zawartość tej strony, a zwłaszcza to, jak może ona być wykorzystana.
2. Strony zewnętrzne mogą zawierać linki odsyłające do Strony ARTKRAK. Tego typu linki nie mogą być zainstalowane bez uprzedniej wyraźnej zgody ARTKRAK. ARTKRAK nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność takich stron i nie sprawdza, nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie jest odpowiedzialny za treści, reklamy produktów lub innych materiałów dostępnych na bądź za pośrednictwem tych stron.

VI. Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności

1. ARTKRAK stara się w miarę swoich możliwości zapewnić dokładność informacji publikowanych na Stronie i ich aktualizowanie. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do korygowania treści na Stronie, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Jednocześnie ARTKRAK nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Strone są dokładne, precyzyjne, aktualne i/lub kompletne, w związku z czym – za wyjątkiem strat wynikających bezpośrednio z poważnych i/lub umyślnych błędów ze strony ARTKRAK – nie ponosi on odpowiedzialności:
a. za wszelkie niedokładności, nieścisłości lub pominięcia w informacjach udostępnionych na Stronie,
b. za wszelkie szkody wynikające z włamania się na Stronę osób trzecich, które zaowocowało dokonaniem zmian w informacjach lub elementach udostępnionych na Stronie,
c. za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, zaistniałe niezależnie od przyczyn, źródeł, charakteru lub następstw, nawet jeśli ARTKRAK zostałby poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, spowodowanych dostępem kogokolwiek do Strony lub niemożliwością dostępu, użytkowaniem Strony, w tym jakichkolwiek uszkodzeń lub wirusów, które mogłyby zaatakować sprzęt komputerowy lub inną własność Użytkownika, i/lub w związku z zaufaniem, jakie Użytkownik ma do informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze Strony.
2. ARTKRAK zobowiązuje się uczynić wszystko co w jego mocy, by zapewnić dostęp do Strony i jej prawidłowe funkcjonowanie, w jak najlepszych warunkach.
Jednakże ARTKRAK nie może zagwarantować, że strona będzie pozbawiona wszelkich błędów i/lub dostępna 24h 7 dni w tygodniu. Błędy, zdarzenia i/lub elementy, których ARTKRAK nie kontroluje, takie jak: sposoby przekazu i komunikacji między Użytkownikiem a ARTKRAK oraz między ARTKRAK i innymi sieciami, jak również wymagania techniczne, takie jak aktualizacje – mogą doprowadzić do tego, że Strona będzie czasowo niedostępna.
3. ARTKRAK może w każdej chwili – czasowo lub na stałe, w całości lub w części – zmienić lub zawiesić Stronę, by dokonać czynności serwisowych, ulepszeń i/lub zmian na Stronie. ARTKRAK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne modyfikacje Strony lub jej zawieszenie czy przerwanie funkcjonowania, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od ARTKRAK.
4. ARTKRAK zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym momencie, niniejszej „Polityki prywatności”. Obowiązująca i mająca zastosowanie w dniu każdej wizyty na Stronie wersja niniejszego dokumentu zamieszczona jest w rubryce „Polityka prywatności”. ARTKRAK zachęca Użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszym dokumentem.

VII. Regulacje prawne

1. Strona i jej zawartość są regulowane przez prawo polskie. JEŚLI INNE ROZPORZĄDZENIE PRAWNE NIE STANOWI INACZEJ, WSZELKIE SPORY WYNIKAJĄCE Z INTERPRETACJI, ZASADNOŚCI I KONSEKWENCJI NINIEJSZYCH ZAPISÓW, BĘDĄ ROZPATRYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ POLSKIE ORGANY PRAWA KOMPETENTNE NA DANYM OBSZARZE.
2. Ze względu na globalny charakter Internetu, ARTKRAK informuje, że każdy Użytkownik musi przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju jego zamieszkania. ARTKRAK nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za użytkowanie Strony niezgodne z lokalnym prawodawstwem.